CHÍNH SÁCH TRUNG ƯƠNG

Chính phủ đã yêu cầu hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp. Với việc hoàn thiện các cơ sở pháp lý, năm 2016 được coi là năm bản lề, bắt đầu công cuộc khởi nghiệp.
Năm 2016 được coi là năm bắt đầu công cuộc khởi nghiệp.Thực hiện yêu cầu của Chính phủ, nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ cho công cuộc khởi nghiệp đang được Bộ ráo riết nghiên cứu xây dựng và chuẩn bị ban hành.
Trong đó, có một số quy định mới liên quan đến hệ sinh thái khởi nghiệp (Star-up Ecosystem), mà cốt lõi chính là quỹ đầu tư mạo hiểm – mới chỉ manh nha tại Việt Nam. Dự kiến trong năm nay Chính phủ sẽ trình Quốc hội ban hành đạo luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có quy định một chương, điều về quỹ đầu tư mạo hiểm cho chương trình khởi nghiệp quốc gia.
Mới đây, tại Nghị quyết số 01 năm 2016, Chính phủ đã lần đầu tiên yêu cầu phải “hình thành và từng bước phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp như: vườn ươm doanh nghiệp, quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm, dịch vụ đào tạo, tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp”. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, khuyến khích, hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ mới, cải tiến quy trình sản xuất, quản lý nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Trong quá trình này, nhiệm vụ kết nối giữa các nhà khoa học trong nước và nước ngoài đang được quan tâm rất lớn.Lâu nay cơ quan quản lý vẫn nợ các nhà khoa học hai vấn đề.Đó là cơ chế tài chính cho hoạt động khoa học công nghệ và chính sách đãi ngộ, trọng dụng.
Ngoài ra, năm 2015, Bộ KHCN đã ban hành ba thông tư quan trọng gồm Thông tư 55 (hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước), Thông tư 21 (chính sách trọng dụng các nhà khoa học) và Thông tư liên tịch với Bộ Tài chính về cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng cho các sản phẩm khoa học. Đây là nỗ lực rất lớn của Bộ nhằm sớm gỡ bỏ các khó khăn để các nhà khoa học phát huy tốt nhất năng lực nghiên cứu của mình.
Các nguồn lực trí thức, đặc biệt là trí thức kiều bào, sẽ được đảm bảo không chỉ về mặt vật chất mà cả những quyền liên quan, từ việc sở hữu trí tuệ cho tới các bằng sáng chế, phát minh được thực hiện tại Việt Nam.